Biyolojik Mücadele Destekleri

— 28.02.2017

Birim Fiyatları?

?

Örtü Altı Bitkisel Üretime Arız Olan Zararlı Organizmalara Karşı

Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadelenin yaygınlaştırılması ve

Kimyasal İlaç Kullanımının Azaltılması Amacıyla Örtüaltında;

Destek Miktarı

(TL/da)

Biyoteknik mücadele desteği

110

Biyolojik mücadele desteği

350

Örtüaltı paket toplamı

460

Biyoteknik mücadele desteği

35

Biyolojik mücadele desteği

35

Açık alanda paket toplamı

70?

Başvuru Süreçleri?

?2016 yılında Örtüaltı için paket olarak 460 TL/da, Açık alanda ise paket olarak 70 TL/da destekleme ödemesi yapılacaktır. Destekleme ödemesinin uygulama esaslarının belirlendiği "Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği" 28 Haziran 2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Tebliğde belirtilen başvuru tarihlerinin takip edilmesi gerekmektedir.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) 1/1/2016 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin ürün bazında son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir.

Kayısı için

30/06/2016

Elma ve bağ için

31/08/2016

Açıkta domates ve zeytin için

30/09/2016

Turunçgil ve nar için

28/10/2016

Örtüaltı için

30/12/2016

?tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurulur.

(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve Ek-2'de yer alan tespit tutanağı hazırlanır.

İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri

MADDE 7 – (1) İl/İlçe müdürlüğü tarafından destekleme ödemesinden faydalanacak üreticilerin, 6 ncı maddeye göre belirlenmesi ile, üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri, başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde incelendikten sonra İcmal-1'e işlenir, il müdürlükleri tarafından alınan askı icmali, ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresi sonunda itirazlar, il/ilçe tahkim komisyonları marifetiyle askı icmali askıdan indirildikten sonra beş gün içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 kesinleştirilir.

(2) İlçe müdürlüğü oluşturdukları İcmal-1 ve İcmal-2'leri en geç;

Kayısı için

05/08/2016

Elma ve bağ için

14/10/2016

Açıkta domates ve zeytin için

11/11/2016

Turunçgil ve nar için

09/12/2016

Örtüaltı için

10/02/2017

 tarihine kadar il müdürlüğüne bildirir.

(3) İl müdürlüğü, ödemeye esas İcmal-2'leri sistem çıktısı onaylı olarak, İcmal-3'leri (Ek-5(a)) ise Excel formatında onaylı olarak, ilçe müdürlüklerinden gelen İcmal-1 ile birlikte en geç;

Kayısı için

19/08/2016

Elma ve bağ için

28/10/2016

Açıkta domates ve zeytin için

18/11/2016

Turunçgil ve nar için

20/12/2016

Örtüaltı için

24/02/2017

 tarihine kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, bitkisagligi@tarim.gov.tr elektronik posta adresine bildirilir ve kargo ile gönderilir.

(4) İcmallerde destek verilen feromon+tuzak, feromon ve faydalı böcek adet miktarları mutlaka yazılmalıdır.

     2016 YILI DESTEK MİKTARLARI

ÜRÜN

BİYOLOJİK MÜC. DESTEK MİKTARI (TL/da)

BİYOTEKNİK MÜC. DESTEK MİKTARI (TL/da)

Örtüaltı (Domates,Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak)

350

110 (Feromon+Tuzak)

60 (Yalnızca Feromon)

Turunçgil

35

35 (Feromon+Tuzak)

?

?

20 (Yalnızca Feromon)

Domates (Açıkta)

-

35(Feromon+Tuzak)

20 (Yalnızca Feromon)

Elma

-

35 (Feromon yayıcısı)

Bağ

-

35 (Feromon yayıcısı)

Zeytin

-

20

Kayısı

-

35

Nar

35

-